خانه
   
  تعرفه اینترنت پر سرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت کرمانشاه
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در کرمانشاه به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در کرمانشاه

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۳۸۳۰ ۳۸۳۲ ۳۸۳۳


  اشرفی

  کرمانشاه

  کرمانشاه

  هم اکنون
  ۳٨٢٢ ۳٨٢٣ ۳٨٢۴ ۳٨٢۵

  آزادی
  هم اکنون
  ۳٧٢١ ۳٧٢٢ ۳٧٢٣ ۳٧٢٧ ۳٧٢٨ ۳٧٢٩
  امام
  هم اکنون
  ۳٨٣۵ ۳٨٣۶ ۳٨٣٧ ۳٨٣٨ ۳٨٣٩
  بعثت
  هم اکنون
  ۳۴۲۶ ۳۴۲۷ ۳۴۲۸ ۳۴۲۹

  دانشگاه
  هم اکنون
  ۳۸۲۶ ۳۸۲۷ ۳۸۲۸


  رسالت
  هم اکنون
  ۳۴۳۲ ۳۴۳۳ ۳۴۳۵


  ظفر
  هم اکنون
  ۳۴٢١ ۳۴٢٢ ۳۴٢٣ ۳۴٢۴ ۳۴٢۵ ۳۴٢٩
  فجر
  هم اکنون
  ۳۲۳۳
  فرامان
  هم اکنون
  ۳٧٢۴ ۳٧٢۵ ۳٧٢۶


  ولیعصر
  هم اکنون
  ۴۸۴۲ ۴۸۴۳ ۴۸۴۰


  سنقر